תקנון

מבוא

אתר האינטרנט (להלן: "האתר") שמופעל ע"י פיק, ע.מ 206282972 (להלן: "העסק") משמש כאתר למתן מידע על שירותי העסק ומאמרים בתחומו, מידע אישי על לקוחות העסק ואיסוף טפסי לקוחות חדשים בתחום תיקון נתוני אשראי, דירוג אשראי ושירותים פיננסים אחרים(להלן: "שירותי העסק").

הוראות תקנון זה והוראות מדיניות הפרטיות המפורסמת ב: newcredit.co.il ("מדיניות הפרטיות") יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, על כל כניסה לאזור האישי שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין העסק. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או קריאת המאמרים בו ו/או כניסה לאזור האישי על ידך כלקוח/צופה מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. העסק שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי התקנון יחל מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן בתקנון ובמדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתקנון של האתר, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תקנון זה בעיון ובקפידו יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתקנון של האתר, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

העסק אינו מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע (להלן: "אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים").

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

רישום באתר

העסק מאפשרת לגולשים להשאיר פרטים ולהתחבר לאזור האישי שלהם באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה.

יש להירשם לאתר ולהזין כתובת דואר אלקטרוני ופרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון. לאחר רישום הופך המשתמש ללקוח פוטנציאל (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים, ועל השלמת ביצוע הפעולה ברצף וללא הפסקות. במקרה בו השתהה הלקוח בביצוע ההרשמה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה בכדי למנוע תקלות ולהבטיח את תקינות ההרשמה.

כשירות להשתמש באתר

כל משתמש רשאי להשתתף בהליך הזמנת שירותי העסק, בכפוף לעמידו בתנאים המצטברים המפורטים להלן:

המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידו והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

שירות לקוחות

הנך מוזמן לפנות לנציגי האתר בכל שאלה ו/או טענה, באמצעות הקלקה על קטגורית "צור קשר". יובהר כי נציגי האתר יעשו את מיטב המאמצים לספק שירות מהיר, יעיל ואיכותי במסגרת כל פניה.

 

אחריות כללית בגין פעילות האתר

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

העסק עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, העסק אינו מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת והיא לא תהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

העסק לא תהא אחראי לתכנים המפורסמים באמצעות קישורים (link) הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור. העסק אינו מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל. כל עסקה שתבצע בעקבות תכנים, מודע או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות הקישור לאתר צד שלישי, לרבות אתרים אחרים, וכן כל רכישה בין באמצעות כרטיס אשראי ובין בכל אמצעי תשלום אחר, אינו כוללת את העסק כצד בעסקה ותוסכם ישירות בין המשתמש לבין הספק הנוגע בדבר. מובהר בזאת, כי העסק לא תישא בכל אחריות לשירותי העסק ולמוצרים לרבות טיבם, הרכישה והתשלום ואלו יסוכמו ישירות בין הלקוח לבין הספק או המפרסם הנוגע בדבר.

לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפי העסק בקשר עם האתר, העסק תהא רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של שירותי העסק, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך. והנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמתך לתנאי האתר, כפי ששונו.

ידוע לך ואתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו ואתה מסכים לשפות את העסק עובדיה, מנהליה, ספקיה או מי מטעמה ולהגן על העסק ו/או מי מטעמה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו), כתוצאה מאופן שימושך ו/או מגלישה ו/או מחוסר יכולת שימוש באתר ו/או מהפרת תנאי השימוש באתר ובשירותי העסק.

קניין רוחני

כל הנתונים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, הם הרכוש הבלעדי של העסק ואין לראות במידע ובשירותי העסק המסופקים על ידו באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של העסק או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, אייקונים (icons), גרפיקה, הצגה מילולית, סימני לוגו (logo) וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לעסק, שמורים לעסק. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של העסק. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתו של העסק מראש ובכתב. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו העסק הינה קניינו של בית העסק ו/או המפרסם ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

תנאים נוספים

העסק רשאי להמחאות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

רישומי המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.

תקנון זה עודכן לאחרונה בספטמבר 2021 וניתן לשינוי בכל עת ע"י העסק על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

מדיניות פרטיות

אתר האינטרנט (להלן: "האתר") מנוהל ומופעל ע"י פיק, ע.מ 206282972 (להלן: "העסק"). השימוש באתר כפוף לתקנון האתר המפורט ב: newcredit.co.il (להלן: "התקנון") ובמדיניות הפרטיות המפורסמת להלן.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכל אדם הגולש באתר, ו/או לנותני שירות (כפי שהוגדר בתקנון) לעסק, נשים וגברים כאחד ("אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים").

גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון והתחייבותך על פיהם ולמדיניות הפרטיות להלן. העסק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון ואת מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן בתקנון ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתקנון ו/או מדיניות הפרטיות של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידו יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתקנון של האתר, ו/או למדיניות הפרטיות כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

הנהלים אשר על פיהם פועלת העסק באיסוף ובשימוש במידע אישי מפורטים להלן:

העסק רואה חשיבות בשמירה על פרטיות הגולשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע האישי על הגולשים ועל פרטיותם.

מדיניות הפרטיות חלה על: (א) הנתונים שנמסרים, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, (ב) התכנים והמידע המועברים על ידי הגולשים בזמן השימוש באתר, (ג) מידע שנאסף אודות הגולשים לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך שימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת הIP  – , מכשיר נייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי, (ד) היסטוריית החיפושים של הגולשים באתר לרבות צפייה ובחירה של שירותים ורכישתם, (ה) התמונות כפי שהוגדרו בסעיף  1.5 לתנאי השימוש, (ו) הנתונים הנמסרים ו/או הנאספים על ידי נותני שירות, לרבות המידע אשר נכלל בהסכם בין נותן שירות לבין העסק (להלן: "מידע על הגולש"). הנך מסכים כי פרטים מסוימים אשר תמסור באתר ו/או בכל צורה אחרת יישמרו במאגר מידע המנוהל על ידי העסק, כולל שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון.

העסק תהא רשאי: (א) לנהוג במאגרי המידע של הגולשים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע של הגולשים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של האתר לרבות מבצעים והנחות של האתר ושל צדדים שלישיים שונים לרבות על ידי חברת פרסום של צד שלישי ("צדדים שלישיים"). אישור מדיניות הפרטיות מהווה אישור מפורש להעברת מידע לצדדים שלישיים בהתאם לאמור במידיות פרטיות זו;

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) ו/או בכל צורה אחרת, יישמרו במאגר המידע של העסק. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע. בכל עת תוכל לפנות לעסק בדואר אלקטרוני כתובת דואר אלקטרוני: [email protected] ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע. העסק תסיר את הנתונים ממאגר המידע תוך זמן סביר. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה ו/או לא תוכל לתת שירות לעסק כנותן שירות, לפי העניין. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות.

העסק רשאי להשתמש במידע על הגולש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, לצורך יצירת קשר עם הגולשים וכן לצורך ארגון אירוע. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת פרטים, כי העסק תהא רשאי לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם ביצוע, מעת לעת, שימוש כאמור בתקנון ומדיניות הפרטיות, לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה ו/או לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון: צורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל הלקוח אישית או יזהו אותו.

הנך מאשר כי ידוע לך כי ייתכן שצדדים שלישיים (כמפורט לעיל) משתמשים בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון של המשתמש) לגבי הביקורים של המשתמש באתר ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים את המשתמש. לצורך ניהול הפרסומות, Google יכולה להציב Cookies של DoubleClick DART במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר, בעזרתם יכולה Google להציג למשתמש מודעות בהתאם לביקור שלו באתר ובאתרים אחרים באינטרנט. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש באופן אישי, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שעושות חברות אלו ב- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר. מובהר בזאת כי אם הנך מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו ולקבל מידע באשר לכיוון תוכנת הדפדפן שלהם כך שלא ייקלטו במחשב Cookies או שיימחקו, באפשרותך לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהם. לדוגמה, לגבי מערך הגשת הפרסומות של חברת Google, לרבות לצורך ביטול השימוש בקובץ Cookie של DART, להסרת אפשרות השמירה של גוגל ניתן לקבל מידע באמצעות ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google בקישור הבא:

http://www.google.com/privacy_ads.html.

העסק תהא רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת על הכונן הקשיח של המחשב בו הלקוח משתמש באמצעות הדפדפן שלו), על מנת לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הלקוח באופן אישי וביכולתך לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

בנוסף, האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים (בין היתר של בתי העסק), אשר אינם קשורים או שייכים לעסק ("האתרים האחרים"). העסק אינו אחראי לתקינות האתרים האחרים, ו/או לשימוש באתרים האחרים ואין ולא תהיה לעסק אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של העסק לבקר בהם. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.

העסק ימנע ככל האפשר מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים נוספים, אלא במקרים בהם תמצא העסק כי איזו מפעולותיך באתר מפרות את התקנון, או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר ו/או מסיבות אחרות. במקרים אלו רשאי העסק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע מכם או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

העסק אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון צדדים שלישיים ואתרים אחרים), ואשר אינם בשליטתה של העסק. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו צד שלישי.

העסק מאבטח את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. הנך מצהיר כי ידוע לך שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות פרוטוקול אבטחה הנהוג באתרי מסחר אלקטרוני. על אף האמור, אין העסק יכול להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ספטמבר 2021 וניתנת לשינוי בכל עת ע"י העסק על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח מדיניות הפרטיות כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את האתר ו/או מי מטעמו לרבות עובדיהם, מנהליהם, בעלי מניותיהם וכל גורם אחר מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש באתר כמפורט בתקנון זה ו/או הפרת החוק על ידו בקשר עם השימוש באתר ו/או תביעה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו בקשר או כתוצאה מתכנים שהעלה ו/או מסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או לאתרים אחרים וכן ביחס לכל הפרה אחרת של הוראות תקנון.

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת בעניין האתר ו/או התקנון ו/או השימוש באתר וכל הנובע ממנו תוקנה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

במקרה שהשימוש באתר נעשה ממדינה שאינו ישראל, על המשתמש לוודא כי השימוש הנו בהתאם להוראות הדין החלים במדינה זו (ו/או בכל מדינה אחרת שתחום השפוט שלה עשוי לחול ביחס לשימוש כאמור), אולם בכל מקרה על היחסים בגין האתר למשתמש כאמור יחול האמור לעיל.

עדיין מתלבטים?

שיחה ובדיקה ראשונה ללא עלות, וללא התחייבות!

בתמונה רואים את הלוגו של בני, בוט הנותן מענה ראשוני לגולש שזקוק לכך

בואו איתנו לדרך חדשה!

ימים א’-ה’ 19:00 - 09:30